تبلیغات
اخبار و مسائل مهاجرین
ADS
نویسنده : hamid پنجشنبه 9 آذر 1391, ساعت 12 و 47 دقیقه و 32 ثانیه

ما بعنوان مهاجر باید قوانین و کنوانسیون های بین المللی درباره پناهندگان را بدانیم و طبق این ظوابط و قوانین از کشور میزبان و مجامع بین المللی خواستار مطالبه حقوق خود شویم .
واضح است که اگر با کسی که حقوق ما را نقص کرده بوسیله قانون رفتار کنیم نتیجه بهتری حاصل میشود تا اینکه با گفتگو و کنار آمدن خواستار رسیدگی به مسئله شویم.
پس چه بهتر است که با کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی مربوط به مهاجرین آشنایی کامل داشته باشیم تا در صورت نقص حقوقمان خواستار رسیدگی به مسئله بوسیله قوانین شویم.
در ادامه مطلب کنوانسیون ها و پروتکل های مربوط به مهاجرین رو قرار دادم تا اگاهی و اشنایی کاملتری درباره وضعیت خودمون در عالم مهاجرت داشته باشیم.

▪ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه درﻧﻈﺎمﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ

واژه ﭘﻨـﺎﻫﻨﺪه واژهاى ﺗـﺨﺼﺼـﻰ ﺑﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﺷﺨﺼـﻰ ﻓﺮارى اﺳﺖﻛﻪ ﺳﻌﻰدارداز ﺷﺮاﻳﻂﻓﺮدىﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮدﺑﮕﺮﻳﺰد. ﻣﻘﺼﺪ اوﺷﺨﺺﻧﻴﺴﺖو ﺑﻪ ﺳﻮىآزادىو اﻳﻤﻨﻰ ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑـﺮد. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻛﻤﻴﺴـﺎرﻳﺎى ﻋﺎﻟﻰ دراﻣﻮرﭘﻨﺎﻫـﻨﺪﮔﺎن (UNHCR)ﺑﻨﺪﻫﺎى ٦ و ٧ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳف واژه ﭘﻨﺎﻫﻨﺪهﭘﺮداﺧﺘﻪاﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖاﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳف ﻫﺮﺷﺨﺼﻰﻛﻪ ﺑدﻟﻴﻞ ﻧﮋاد، ﻣﺬﻫﺐ ، ﻣﻠﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﻘﻴﺪه ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺧﻮد و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮس ﻣﻮﺟﻪ از ﺗﻌـﻘﻴﺐ ﺧﺎرج ازﻛـﺸﻮراﺻﻠﻰ ﺧـﻮد - و ﻳﺎ اﮔﺮﺑـﺪون ﺗﺎﺑﻌﻴـﺖ اﺳﺖ ﺧﺎرج از ﻣـﺤﻞ ﻋﺎدى ﺳﻜـﻮﻧﺖ ﺧﻮد - ﺑﻪﺳـﺮﻣﻰﺑﺮد و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫـﻤﻴﻦ ﺗﺮس ﻣﺎﻳﻞ ﺑـﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤـﺎﻳﺖ دوﻟﺖ - ﻛﺸﻮر ﺧﻮد ﻧﺒﻮده- و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻋﺎدى ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد - اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد.

ﭼﻪ اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ ؟

١ - ﻣﺠـﺮﻣﻴﻨـﻰ ﻛﻪ دردادﮔﺎهﺻﺎﻟـﺤﻪ ﺑﺎ ﻗـﻀﺎوتﻋﺎدﻻﻧـﻪ، ﺑﺎ داﺷﺘﻦوﻛﻴﻞﻣﺪاﻓﻊﻣﺤﻜﻮمﺷﺪه ا ﻧﺪ وﺣﺎلﺑﻪﺧﺎﻃﺮﻓﺮاراززﻧﺪان، ﻛﺸﻮرﺷﺎنراﺗﺮكﻣﻰﻛﻨﻨﺪﭘﻨﺎﻫﻨﺪهﻣﺤﺴﻮبﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ،اﻣﺎﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﻰﻛـﻪﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻣﺴﺎﺋﻞﺳـﻴﺎﺳﻰﻳﺎ ﻏﻴﺮﺳﻴـﺎﺳﻰﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘـﻪ ﺷﺪه و ﺗـﺤﺖﭘـﻴﮕﺮدﻗـﺎﻧﻮﻧـﻰ ﻫﺴﺘـﻨﺪ ﭼـﻪﺑﻰﮔـﻨﺎه و ﭼﻪ ﮔـﻨﺎﻫـﻜﺎر ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎىﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰﻛﻨﻨﺪ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪهﻣﺤﺴﻮبﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

٢ - زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬﻫﺒﻰ و ﻧﮋادى و واﺑـﺴﺘﮕـﻰﻫﺎى ﻗـﻮﻣﻰ ﻣﻤـﻜﻦ اﺳﺖ ﻣـﻮرد ﭘﻴـﮕﺮد ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.UNHCRﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖﻛﺴﻰﻛﻪﻣﻮردﺗﺒﻌﻴﺾﻳﺎرﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮاﻧـﺴﺎﻧﻰ ﻗﺮار ﮔـﺮﻓﺖ ﺣﻖ ﭘﻨـﺎﻫﻨﺪﮔﻰ دارد. در ﺳـﺎل ١٩٨٤ اﻋﻀﺎى ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘـﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻮرد ﺣﻤـﻠﻪ و رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﻰ ﻗـﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﺟﺰء ﮔﺮوهﻫﺎىﺧﺎصاﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺤﺴﻮبﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ دارﻧﺪ. آﻣﺮﻳﻜﺎ- ﻛﺎﻧﺎدا- ﺳﻮﺋﻴﺲ- ﻫﻠﻨﺪ و آﻟﻤﺎن ازاﻳﻦ ﻗﻮاﻧـﻴﻦ ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨـﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧـﻴﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ- ﻛﺎﻧـﺎدا و آﻣﺮﻳـﻜﺎ ﻫﺘﻚ ﺣـﺮﻣﺖ ﻧﻮﻋﻰ آزار اﺳـﺖ و ﺧﺎﻧﻤﻰ ﻛـﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ ﻓﺮارﻛﺮده ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

٣ -ﺗﺨﻄﻰازﻣﻘﺮراتﻋﻤﻮﻣﻰﻛﺸﻮر و ﻧﺎدﻳﺪهاﻧﮕﺎﺷﺘﻦﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛـﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒـﺲ ﻳﺎ ﻣﺠﺎزات دﻳﮕﺮى ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ ﺗﻠﻘﻰﻛﺮد.ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺻﺎدرﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﭼﻚﺑﻰﻣﺤﻞ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘـﺎﺿﺎىﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ.

٤- اﻓﺮادىﻛﻪدرﺟﻨﺎﻳﺎتﺟﻨﮕﻰو وﺣﺸﻰﮔﺮىﻫﺎىﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧـﻈﻴـﺮﻛﺸـﺘﺎر دﺳـﺘﻪﺟـﻤـﻌﻰ ﺷـﺮﻛﺖ داﺷـﺘﻨـﺪ، ﺣﻖ ﺗـﻘـﺎﺿﺎى ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ را ﻧﺪارﻧﺪ.

٥- ﻫﺮ ﻛـﺸـﻮر ﺣـﻖ دارد در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺗـﺎﺑـﻌـﻴـﻦ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺳﺮﺑﺎزى ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ. وﻟﻰ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاﺿﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﻮاﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺣﻖ اﻋﺘـﺮاض ﻧﻴﺴﺖ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪ ﻣـﺮور ﺣـﺪود ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﻰاﻧـﺪازﻧﺪ ﻓﺮارﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧـﻰ ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔـﻰ دارﻧﺪ. (اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺟﻨﮓ وﻳﺘﻨﺎم ﻣﺼﺪاق داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.)

▪ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه درﺣﻘﻮق داﺧﻠﻰ اﻳﺮان

ﻣﺎده اول آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼـﻮب ١٣٤٢/٩/٢٥ ﻣﻘﺮر ﻣﻰدارد ﻛﻪ ﻣﻘﺼـﻮد از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻓﺮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺳﻴـﺎﺳـﻰ، ﻣﺬﻫﺒﻰ، ﻧﮋادى و ﻳﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﮔـﺮوهﻫﺎى ﺧﺎص اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ از ﺗﺮس ﺟﺎن و ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺧﻮد و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔـﻞ او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮد. در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ در ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻊ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرخ ٣١ ژاﻧﻮﻳﻪ ١٩٦٧ ﻛﻪ دوﻟﺖ اﻳـﺮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﻳﻴـﻦﻧـﺎﻣـﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓـﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﺨﺘﺼـﺮى وﺟﻮد دارد. ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ اوﻻً در ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ١٩٦٧ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮋاد و ﻣﻠﻴﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ١٣٤٢ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻠﻴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻞ ﻧﮋادى ﻗﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻃﺒﻖ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن، ﺗﺮس از ﺟﺎن و ﺷﻜﻨﺠﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻬﻰ ﺑﺮاى ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻰ در ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ آن، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺮس از ﺷﻜﻨﺠـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﺷـﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﺮس، ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺟـﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻟﺬا از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ داﻳﺮه ﺷﻤﻮل آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن وﺳﻴﻊﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮ روى ﭼﻮن آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻟﻐﻮ ﻧـﺸـﺪه و ﺑـﻪ ﻗـﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳـﺖ و از ﻃﺮﻓﻰ ﻫﻢ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻊ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜـﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣـﻰﺷـﻮد: «ﻣﻘﺼﻮد از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻓـﺮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠﻞ ﺳﻴـﺎﺳـﻰ، ﻣـﺬﻫـﺒـﻰ، ﻧـﮋادى و ﻣﻠﻴـﺘـﻰ و ﻳـﺎ ﻋـﻀـﻮﻳـﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎى ﺧﺎص اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ از ﺗـﺮس ﺟﺎن و ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺧﻮد و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮد. ﺗﺮﺳﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ «ﺟﺎن» ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑـﺮاﻳﻦ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗـﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗـﺮس از ﻣﺼﺎدره ﺷﺪن از اﻣﻮاﻟﺶ ﺑﻪ اﻳﺮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷـﻮد. ﺗﺮﺳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ اﺳﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺷﺨﺼﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد در ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺗﻘﺎﺿﺎى ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺒـﻮﻋﺶ ﺟﺎن ﺧـﻮد و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧـﻮاده ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔـﻠـﺶ را در ﺧﻄـﺮ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ.

 

▪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ١٩٥١ ژﻧﻮ درﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ

ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ١٩٥١ ژﻧﻮ درﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺪون ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ١٩٥١ ژﻧﻮ درﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻰﺗﻮان اﺻﻠﻰﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦا& ﻟﻤﻠﻞ داﻧﺴﺖ. اﻳﻦ ﻛـﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻤـﺎﻳﻨﺪﮔـﺎن ﺗﺎماﻻﺧﺘـﻴﺎرﻛﻪ ﺑـﺮاﺳﺎس ﻗـﻄﻌﻨـﺎﻣﻪ ٤٢٩ ﻣﺠـﻤﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﺗﺸﻜـﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑـﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳـﻴﺪ. اﻳﻦ ﻛـﻨﻮاﻧﺴﻴـﻮن ﺑﻪرﻏـﻢ ﻣﺤـﺪودﻳﺖﻫﺎى زﻣـﺎﻧﻰ و ﺟـﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻰ ﺧﻮد ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﺟﻬﺎﻧﻰ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ درآﻣﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ ازآن ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ دوران ﭘﺲ از ﺟﻨـﮓ ﻗﺮار دارد وﻟﻴﻜﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻳﻜـﻰ ازﻣﻌـﺘﺒـﺮﺗﺮﻳـﻦ ﺿﻮاﺑـﻂ ﺑـﻴﻦاﻟـﻤﻠـﻠﻰ ﻣـﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻗﻰﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖو ﺗﺎ اﻣﺮوزﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ١٢٠ ﻛﺸﻮرﺑﺪان ﭘﻴﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ. اﻳـﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن از ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎرى ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻳﺎد ﻛـﺮده و اﻇﻬـﺎر اﻣـﻴﺪوارى ﻣـﻰﻛـﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻤﻪﻛـﺸـﻮرﻫﺎ ﻣـﺴـﺌﻠـﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ را ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋـﻰ و ﻧﻮعدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﻛﺮده و آن را ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف و ﺗﺸﻨﺞ دررواﺑﻂ ﺧﻮد ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻜﻨﻨﺪ. ﺻـﻮرت ﻳﻜـﻰ ازﻣﻌـﺘﺒـﺮﺗﺮﻳـﻦ ﺿﻮاﺑـﻂ ﺑـﻴﻦاﻟـﻤﻠـﻠﻰ ﻣـﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻗﻰﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖو ﺗﺎ اﻣﺮوزﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ١٢٠ ﻛﺸﻮرﺑﺪان ﭘﻴﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ. اﻳـﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن از ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎرى ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻳﺎد ﻛـﺮده و اﻇﻬـﺎر اﻣـﻴﺪوارى ﻣـﻰﻛـﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻤﻪﻛـﺸـﻮرﻫﺎ ﻣـﺴـﺌﻠـﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ را ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋـﻰ و ﻧﻮعدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﻛﺮده و آن را ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف و ﺗﺸﻨﺞ دررواﺑﻂ ﺧﻮد ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻜﻨﻨﺪ.

▪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ١٩٦٧ درﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن

ﻛﻨﻮاﻧﺴـﻴﻮن ١٩٥١ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ رﺧـﺪادﻫﺎى ﻗﺒﻞ از اول ژاﻧﻮﻳﻪ ١٩٥١ و ازﻧـﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓـﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻗﺎره اروﭘـﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد. ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮﻣﺸﻜﻼﺗﻰ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد و ﻟﺬا ﻳﻚ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻰ ﺑﻴﻦاﻟـﻤﻠﻠﻰ ﺗـﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﻨـﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮرﺳـﻰ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎى ﺣـﻘﻮﻗﻰ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﭘـﻨﺎﻫﻨﺪﮔـﻰ در اﻳﺘﺎﻟـﻴﺎ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه و ﻃﺒﻖ آن ﻳﻜـﺴﺮى ﺗﻐﻴﻴﺮات دراﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.

▪ ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن درﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ اﻳﺮان

ﭘﻨـﺎﻫﻨـﺪﮔﻰ در اﻳـﺮان ﺗﺎﺑـﻊ ﻧﻈـﺎﻣﺎت وزارت ﻛﺸـﻮر اﺳﺖ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﺮق زﻳﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد: ١ - ﻋﺒﻮر ﺷﺨﺺﻳﺎ اﺷﺨﺎصازﻣﻨﻄﻘﻪﻣﺮزىﺑﻪ ﺧﺎك اﻳﺮان ٢ - ﺗﻘـﺪﻳﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑـﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻳـﻜﻰ از ﺧﺎرﺟﻴـﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﺧﺎرج ازاﻳﺮان ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ ورود ﺑﻪ اﻳﺮان ٣ - ﺗﻘﺪﻳﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﺧﺎرﺟﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ اﻳﺮان. رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺻﻼﺣﻴـﺖ ﻣـﺸـﺘـﺮك وزارت ﻛﺸﻮر و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮش ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ از ﻃﺮف دوﻟﺖ اﻳـﺮان دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﭘـﻨـﺎﻫـﻨـﺪه داده ﻣﻰﺷﻮد. دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺪرك ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺨﺺ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻴﺮوى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺛﺒﺖ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻚﺑﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮد. از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻃﺒﻖ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ١٩٦٧ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﻰﺷﻮد: اﺟﺎزهاﻗﺎﻣﺖ: ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦاﺛﺮﺣﻘﻮﻗﻰﻗﺒﻮل ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰاﺟﺎزهاﻗﺎﻣﺖ او اﺳﺖ. ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﻘـﺎﺿﺎى ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰ او ﻗﺒﻮل ﺷﻮد ﺣـﻖ دارد دراﻳﺮان اﻗﺎﻣﺖ ﻛﻨﺪ و دراﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻳﻦ رﻓﺘﺎرى ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ دراﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰآﻳﺪ رﻓﺘﺎرﻛﺮد. آزادىرﻓﺖو آﻣﺪ:ﺻﺪوردﻓﺘﺮﭼﻪاﻗﺎﻣﺖﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻰﻧﻪﺗـﻨﻬﺎﻣﺠﻮز اﻗﺎﻣﺖدراﻳﺮان اﺳﺖﺑﻠﻜﻪﺑﻪﭘﻨﺎﻫﻨﺪه اﺟﺎزهدادهﻣﻰﺷﻮدﻛﻪآزاداﻧﻪ درداﺧﻞﻛﺸﻮررﻓﺖوآﻣﺪﻧﻤﺎﻳﺪﺑﻪﺷﺮطآﻧﻜﻪﻣﻘﺮراﺗﻰراﻛﻪﻣﻌﻤﻮ ًﻻ دراﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻣﻮارددرﺑﺎره ﺧﺎرﺟﻴﺎن اﺟﺮاﻣﻰﺷﻮدرﻋﺎﻳﺖﻛﻨﺪ. ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ: ﻳﻜﻰ از ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﻨـﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻊ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن، ﺣﻖ ﺗـﺤـﺼـﻴـﻞ اﻣـﻮال ﻣﻨﻘـﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘـﻮل اﺳﺖ. ﻣﺎده ١٣ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻘﺮر ﻣﻰدارد ﻛﻪ دول ﻣﺘﻌﺎﻫﺪ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻗﺮاردادﻫﺎى اﺟﺎره ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل ﺑﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن رﻓﺘﺎرى ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺗﺒﺎع ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ در اﻳﺮان ﻃﺒﻖ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻤﻼك اﺗﺒﺎع ﺧـﺎرﺟﻪ ﻣﺼﻮب ١٣٢٧ اﮔﺮ ﺑﺨـﻮاﻫﻨﺪ در اﻳﺮان ﻣﻠﻜﻰ ﺑـﺮاى ﺳﻜـﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻳﺎ ﻣﺤـﻞ ﻛـﺴـﺐ ﺧـﻮد اﺳﺘﻤﻼك ﻛﻨﻨـﺪ ﺑـﺎﻳـﺪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎى اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع آن ﻣﻠﻚ را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاى ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺟﺎزه ﺑﻪ اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد. ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه: ﻫﺮﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ ﺑﻪﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﻳـﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪﻛﻨـﺪ و ازاﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ او و اﺗـﺒﺎع ﻛﺸـﻮر ﭘﺬﻳـﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻨـﺪ ٢ ﻣﺎده ١٦ ﻛﻨـﻮاﻧﺴﻴـﻮن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮرﻣﻰداردﻛﻪ ﻫﺮﭘﻨﺎﻫﻨﺪهدر ﺳﺮزﻣﻴﻦ دوﻟﺖ ﻣﺘﻌﺎﻫﺪى ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺳـﻜﻮﻧﺖ ﻋﺎدى او اﺳﺖ درﻣﻮرد دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻗﻀﺎﻳﻰ و ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺳﭙﺮدن ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ دادرﺳـﻰ از ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎرى ﻛﻪ درﺑﺎره اﺗﺒﺎع دوﻟﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰآ ﻳﺪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻴﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋـﻰ: ﺑﺮﺧﻮردارى ازﺑﻴﻤﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋـﻰ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﺣﻘﻮق ﭘـﻨﺎﻫﻨﺪﮔـﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ درﻛﻨـﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣـﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻊ ﭘﻨـﺎﻫﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪرﺳﻤﻴـﺖ ﺷﻨـﺎﺧﺘـﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃـﺒﻖ ﻣـﺎده ٢٤ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺑﺮاﺛﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎرى ﻧﺎﺷﻰ ازﻛﺎر ﻓﻮت ﻛﻨﺪ ﺣﻘﻰ ﻛﻪ ﺑـﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋـﻬﺪه دوﻟﺖ ﻣﺘﻌﺎﻫﺪ اﺳﺖ. آزادى ﻣﺬﻫـﺐ: آزادى دراﻧﺠـﺎمﻓﺮاﻳﺾدﻳـﻨﻰ و آﻣـﻮزش دادن ﺗـﻌﻠـﻴـﻤﺎت ﻣـﺬﻫـﺒـﻰ ﺑﻪﻛـﻮدﻛـﺎن ﻳﻜـﻰ از اﻣـﻮرى اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮردﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ٤ ﻛـﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن دول ﻣﺘﻌﺎﻫﺪ در ﺳـﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزادى ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه در اﺟﺮاى اﻣﻮر دﻳﻨﻰ و دادن ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزادى ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه در اﺟﺮاى اﻣﻮر دﻳﻨﻰ و دادن ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺑﻪﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻮدرﻓﺘﺎرى ﻻاﻗـﻞ در ﺣﺪ رﻓﺘﺎرى ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﻮد دارﻧﺪ اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

 

 

بنقل از سعیده سعیدی (روزنامه شرق - شماره 854)

» این وبلاگ دیگر به روز نخواهد شد ( سه شنبه 5 فروردین 1393 )
» آیا استاد مرتضی مطهری اصلیتی افغانستانی دارد ؟ ( پنجشنبه 8 اسفند 1392 )
» رسایی: کرزای بهتر «سبد کالا» توزیع می کرد ( چهارشنبه 16 بهمن 1392 )
» به امید شادی همیشگی کودکان افغانستان ( شنبه 12 بهمن 1392 )
» نتیجه آخرین نظرسنجی وبلاگ ( یکشنبه 6 بهمن 1392 )
» طرح تمدید روادید اتباع افغانی (خانواری ) دارای گذرنامه آغاز شد ( دوشنبه 2 دی 1392 )
» 16 آذرماه روز دانشجو در ایران ( جمعه 15 آذر 1392 )
» مسابقه عکاسی نگاه پناهندگان ( پنجشنبه 14 آذر 1392 )
» دیدبان حقوق بشر: حقوق پناهندگان افغان در ایران نقض می‌شود ( پنجشنبه 30 آبان 1392 )
» انصراف 100 نفر از دانشجویان افغانستانی دانشگاه امام خمینی (ره)/رئیس دانشگاه:سیر انصراف‌ها طبیعی است! ( دوشنبه 6 آبان 1392 )
» اقامت پناهندگان افغانستانی در ایران ( جمعه 3 آبان 1392 )
» دفاتر کفالت , مزایا و مشکلات ( جمعه 3 آبان 1392 )
» مردم ایران و مهاجرین افغانستانی ( جمعه 3 آبان 1392 )
» انجام مراحل ویزای دانشجویان دختر در کیش ( پنجشنبه 18 مهر 1392 )
» خبرگزاری الف:مرثیه‌ای برای رفتار ما ایرانیان ( پنجشنبه 4 مهر 1392 )
» تاسف برای خودمان یا برای اهالی فیروز آباد ؟ ( دوشنبه 18 شهریور 1392 )
» تحقیر شدن به چه قیمتی ؟ ( شنبه 9 شهریور 1392 )
» پناهجویان افغان در سوریه: حتی نمی‌توانیم فرار کنیم ( جمعه 8 شهریور 1392 )
» مس عینک,بزرگترین پروژه اقتصادی افغانستان ( جمعه 8 شهریور 1392 )
» زراعت موتور محرکه اقتصاد افغانستان ( جمعه 8 شهریور 1392 )
موضوعات

آمار بازدید


کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :